SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 1.3. Členství a příspěvky

Členství - zde uvádíme pouze výtah ze stanov. Ucelené informace naleznete ve stanovách.        


Členství ve Svazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve Svazu nucen. Ze Svazu může každý svobodně vystoupit.  Uchazeč žádá o přijetí za člena Svazu písemnou přihláškou.  Členy přijímá do Svazu jeho jménem předsednictvo.

Za řádného člena spolku může být přijata fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba.

Členství vzniká až přijetím člena na zasedání předsednictva po předchozím zaplacení vstupního poplatku, který je vratný do 30 dnů v případě neschválení členství. Členství není podmíněno samostatně výdělečnou činností (členem může být zaměstnanec, student, důchodce, ženy na mateřské,...)

 

Druhy členství:     

Řádné:    
a) fyzická osoba - zaměstnanec
b) student, starobní důchodce, invalidní důchodce, rodič na mateřské dovolené
c) příspěvkové organizace (školy, výzk. ústavy, stát. instituce atd.), spolky   
d) OSVČ a právnická osoba s jediným společníkem a roč. tržbami do 2 milionů Kč   
e) právnická osoba      

Čestné  členství, zasloužilý člen

Členství ve Svazu zaniká: 

a) vystoupením, oznámení o vystoupení ze Svazu podává člen písemně
b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě po předchozím dvojím prokazatelném písemném upozornění na tuto skutečnost
c) vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti.
d) úmrtím člena
e) zánikem právnické osoby. 
K vyloučení člena orgánů ze Svazu je nezbytný předchozí souhlas orgánu, jehož je vylučovaný členem.

 

Příspěvky - v příloze naleznete příspěvkový řád -platnost od valné hromady 2016PARTNEŘI:
Designed & coded by GOLEM GROUP. Powered by Infotip.cz. Copyright © 2008 - 2018 SVAZ KVĚTINÁŘŮ A FLORISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY