Svaz květinářů a floristů České republiky

Přihlásit

Kompletní servis pro květináře a floristyDnes darujte květinu Rolandovi

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v SKF ČR, z.s. (dále jen „Správce“) je oprávněn zpracovávat moje osobní údaje v rozsahu:

 • příjmení a jméno, popř. titul, nebo název právnické osoby
 • datum narození, u právnické osoby IČ
 • úplná adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby (včetně PSČ)

 

za účelem řízení organizačních záležitostí SKF ČR z.s. jako je evidence členů, přehledu o placení členských příspěvků, zasílání informací či korespondence, poskytování státních podpor a dotací, voleb do orgánů SKF ČR z.s. a účasti v komisích. Správcem budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a a to - na základě Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterou se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování - Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Správce nepředává osobní údaje jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není SKF ČR z.s. uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem SKF ČR, z.s. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával SKF ČR, z.s. (dále jen „Správce“) moje:

 • fotografie, videa, zvukové záznamy, výsledky z činnosti a soutěží za účelem:
  • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích Správce)
  • prezentace na webových stránkách
  • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)
  • prezentace ve výroční zprávě Správce
 • Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé osobní údaje v rozsahu:
  • telefonní čísla
  • e-mail
  za účelem vedení evidence členské základny a pro potřeby operativní komunikace (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování a i pro případné vedení účetní dokladů až po dobu 10 let po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován.

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést.
zpět na nástěnku